MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1 – TARAFLAR
SATICI Unvanı: Pelin Tekstil
SATICI’nın Açık Adresi: Sıhhiye Çokkatlı Otopark Çarşısı No:37 Yenişehir Ankara
SATICI’nın Telefonu: 00.312. 431 0071
SATICI E-Posta Adresi : info@pelinsutekstil.com
ALICI’nın İade Halinde Malı SATICI’ya Göndereceği Kargo Şirketi: Yurtiçi Kargo


 
ALICI
Adı – Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta :
 
2-SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
 
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, 
Pelin Tekstil ait www.pelinsutekstil.com  alan adlı web sitesinden (“ONLINE MAĞAZA”), SATICI’ya ait Ürün satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 
3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)
ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen Ürün detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen Ürünlerin tümü bundan sonra Ürün olarak tanımlanmaktadır.
 

 
4-MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
İşbu Sözleşme ALICI’nın ONLINE MAĞAZA üzerinde siparişini tamamlaması ve elektronik ortamda Sözleşme’yi onaylamasıyla yürürlüğe girmiş olup ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu Ürünün ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.
.
5-TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Ürün’ün teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır.
Ürün’ün teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu Ürün’ün ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, ALICI tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.
Herhangi bir nedenle ALICI tarafından Ürün’ün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Ürün’ün SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.
Sipariş konusu Ürünün ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirecek ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.
6-ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI, ONLINE MAĞAZA’da yer alan Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
ALICIlar, tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini ONLINE MAĞAZA’nde yer alan İletişim formu üzerinden ulaştırabilirler.
ALICI, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürün’e ait temel özellikler, Ürün’ün vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu Ürün’ü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.
Kullanılmış, satıcı tarafından oluşturulmuş etiketi çıkarılmış, ONLINE mağazada belirtilen niteliklerden herhangi birini kaybetmiş Ürün’ün iadensinin SATICI tarafından kabul edilemeyeceğini ALICI anladığını ve onayladığını gayrikabilirücu olarak kabul eder.
Ürün’ün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartından tahsis edilen Ürün bedelinin herhangi bir nedenle ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürün'ü 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.
 
7-SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
SATICI, Sözleşme konusu Ürün’ün tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur.
SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.
Sözleşme konusu Ürün, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 
8-CAYMA HAKKI
ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Ürün satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. ALICI, Ürün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
Cayma hakkının kullanılması için ALICI’nın bu süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI’nin yetkilendirdiği kişiye veya ALICI'ya teslim edilen Ürün'ün SATICI'ya gönderildiğineilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde Ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.
Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen Ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
İşbu Sözleşme’nin Madde 6(altı) hükümleri saklıdır.
9-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan Ürün’e ilişkin sorumluluk bizzat SATICI’ya aittir. ALICI, satın aldığı Ürün ile ilgili şikâyetlerini SATICI’ya doğrudan iletecektir.
İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar SATICI’nın yerleşim yerindeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
10-Ürün FİYATI
Ürün’ün satış fiyatı sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve Ürün ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.
 
11-TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık %5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.
.
12-BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, ONLINE MAĞAZA’da yer alan İletişim Formu üzerinden yapılacaktır. ALICI, İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, alt yapı hizmet sağlayıcısı sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
13-YÜRÜRLÜK
13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, …………………….. tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.